Entuzjaści Uśmiechu SPON

Entuzjaści Uśmiechu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Informacje:

Statut
Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka.
Henry Saka

STATUT
ENTUZJAŚCI UŚMIECHU
STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Entuzjaści Uśmiechu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem, jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Zrzesza osoby niepełnosprawne, rodziny tych osób oraz osoby pełnosprawne pragnące nieść pomoc potrzebującym.

2.Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Entuzjaści Uśmiechu SPON.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Domosławicach.

§3

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego Statutu.

§4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach oraz może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§7

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na społecznej pracy członków, oraz może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem dla realizacji celów statutowych.

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza, lecz dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych. Nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§9

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873) w ramach której umożliwia społeczności lokalnej w miarę możliwości Stowarzyszenia korzystanie z urządzeń, budynków i pomocy Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§10

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności w trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na trudną sytuację życiową przede wszystkim mieszkańców wsi. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3. Działalności charytatywnej,

4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5. Ochrony i promocji zdrowia,

6. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

8. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

9. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

11. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

12. Wypoczynku dzieci i młodzieży ( w tym niepełnosprawnych),

13. Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

14. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

16. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

17. Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

18. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

19. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

20. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych,

21. Działalności na rzecz osób w podeszłym wieku,

22. Turystyki i krajoznawstwa,

23. Promocji i organizacji wolontariatu,

§12

Do realizacji swych celów Stowarzyszenia dąży przez :

1. Prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół;

2. Prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego;

3. Wspieranie działań szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz rozbudowę bazy służącej zabezpieczeniu czasu pozalekcyjnego dzieci i młodzieży;

4. Tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym oraz w jakimkolwiek stopniu wykluczonym osiągnięcie największego poziomu rozwoju i przystosowania, funkcjonowania w środowisku (tworzenie i prowadzenie ośrodków pobytu dziennego czasowego oraz stałego);

5. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację w/w celów;

6. Podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej (euro sieroty, sieroty, półsieroty), uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. Wspieranie prorodzinnych form opieki nad dziećmi. Szerzenie dobroczynności;

7. Organizowanie szkoleń w celu podniesienia wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów i nauczycieli;

8. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działaniach;

9. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących Stowarzyszenia;

10. Prowadzenie działalności wydawniczej;

11. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz różnych innych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych o charakterze integracyjnym dla członków lokalnej społeczności;

12. Zapoznawanie się z dorobkiem kultury i dziedzictwa narodowego, twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego wsi;

13. Upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;

14. Promocja idei zdrowego społeczeństwa. Propagowanie i upowszechnianie akcji odwykowych;

15. Organizowanie i prowadzenie innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym warsztatów terapii zajęciowych;

16. Opiniowanie projektów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

17. Współpracę z wolontariuszami i wzajemną pomoc członkom Stowarzyszenia;

18. Organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;

19. Popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;

20. Promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie. Inicjowanie , opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi;

21. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi;

22. Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;

23. Promowanie produktów lokalnych;

24. Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na rzecz zwiększenia aktywności i mobilności społecznej;

25. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi;

26. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia;

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§13

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§14

Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych,

§15

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie ( a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która złoży deklarację członkowską.

§16

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§17

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§18

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§19

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna , która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§20

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.

§21

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia ,

c. udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§22

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek,

§23

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia , poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§24

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§25

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§26

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd

  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku,
  • na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§27

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§28

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna,

§29

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§30

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§31

1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§32

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarządu podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przez terminem zebrania.

§33

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

§34

W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania . W przypadku niezebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie Członków w I terminie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje ponownie Zgromadzenie Członków, bez względu na liczbę obecnych w II terminie, który może być wyznaczony o 30min. Później tego samego dnia.

§35

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§36

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalania zmian statutu,

c. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej ,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,

f. uchwalanie regulaminu Zarządu,

g. uchwalanie budżetu,

h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

i. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władz,

l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

m. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§37

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalność stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§38

Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i 2 Członków Zarządu.

§39

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§40

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§41

Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

i. przyjmowanie i skreślanie członków,

§42

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontrolnym odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlega mu w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru, kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

§43

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§44

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

§45

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienia ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§46

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dochodów z własnej działalności statutowej,

d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

e. dotacje i subwencje,

f. ofiarności publicznej,

g. odsetek i dochodów z kapitału.

§47

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane na koncie lub w kasie Stowarzyszenia.

§48

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§49

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§50

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§51

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§52

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§53

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Prezes ……………………………………..

Wiceprezes ……………………………………..

Sekretarz ……………………………………..

Skarbnik ………………………………………

Członek ………………………………………

Członek ………………………………………


„Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”.